Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Chức năng:

          Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

- Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

- Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức và tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

- Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

- Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Liên kết Website