Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam

Chức năng:

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam  là đơn vị sự nghiệp công lập, do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi trả thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng phục vụ, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT và thực hiện các nội dung hoạt động khuyến nông theo quy định của pháp luật;

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

- Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng mô hình thử nghiệm (thí điểm), mô hình khuyến nông để chuyển giao,ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nhệ mới cho nông dân học tập làm theo;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng vùng sinh thái, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của tỉnh, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông do cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các tổ chức khuyến nông (kể cả tổ chức khuyến nông tự nguyện) xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông theo chương trình, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh và Bộ Nông nghiệp &PTNT. Hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trong tỉnh, phù hợp từng tiểu vùng sinh thái, từng lĩnh vực của các địa phương.

- Ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu từ các đề tài khoa học về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do UBND tỉnh công nhận; đồng thời chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

- Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

- Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực công tác, tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân. Phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nông nghiệp, nông thôn; các tiến bộ khoa học công nghệ mới; thông tin thị trường, giá cả mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản; những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn và hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm; tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, các điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các mô hình hoạt động khuyến nông có hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức, thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định pháp luật và phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức điều tra thông tin, lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm một số bệnh động vật, thực vật theo phân cấp để phục vụ công tác giám sát dịch bệnh của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện thu thập thông tin và lấy mẫu nước để phân tích dự báo môi trường hỗ trợ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), nông nghiệp hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam;

- Hỗ trợ xây dựng các phương án/dự án sản xuất, kinh doanh để địa phương, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các chương trình, cơ chế, đề án, chính sách,...về OCOP, giảm nghèo, ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo....

- Thực hiện công tác thương mại và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật. Quan hệ với các tổ chức trong nước và ngoài nước để thu hút nguồn vốn đầu tư, trao đổi học tập kinh nghiệm;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thống kê, theo dõi và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Báo cáo, thống kê kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông và các nhiệm vụ được giao theo quy định;

- Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương;

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tài sản, tài chính, trang thiết bị của cơ quan theo các qui định của Nhà nước hiện hành. Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên trong cơ quan theo Luật viên chức và theo phân cấp của Sở;

- Thực hiện  nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và PTNT  và  UBND tỉnh Quảng Nam giao.
Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00006369377

  Lượt trong ngày 2908
  Hôm qua: 1332
  Năm trước: 1432689
  Số người đang Online: 89
  Tổng số 6369377