Green Orange Blue
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Cơ chế, chính sách phát triển NNNT

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 116 items in 6 pages
Số: 47/2022/TT-BTC 29/07/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
Số: 05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ...
Số 2056/QĐ-UBND 05/08/2022 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ...
Số:2159/BVTV-QLT 05/08/2022 V/v hướng dẫn chi tiết việc sử dụng thuốc BVTV trên một số cây trồng có tiềm năng xuất khẩu
Số: 20 /2022/NQ-HĐND 20/07/2022 Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ...
Số: 858/QĐ-TTg 20/07/2022 Về phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
Số: 10/2022/TT-BLĐTBXH 31/05/2022 Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Số:04/2022/TT-BNNPTNT 11/07/2022 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 ...
Số: 19/NQ-TW 16/06/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số: 06/2022/TT-BLĐTBXH 06/04/2022 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
1496/QĐ-UBND 01/06/2022 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Phân hệ giám sát nhiệm vụ được giao trên hệ thống Q-Office
1321/QĐ-UBND 17/05/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách ...
Số: 09 /2022/NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Số: 17 /NQ-HĐND 21/04/2022 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 27/2022/NĐ-CP 19/04/2022 QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
số 01/2022/TT-BNNPTNT 18/01/2022 Về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;
Luật số: 03/2022/QH15 11/01/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG, LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC, ...
Số 06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng ...
545/QĐ-UBND 28/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, ...
số 18/2021/TT-BNNPTNT 27/12/2021 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Liên kết Web

Chuyên đề khuyến nông


  Lượt truy cập

  Tổng số lượt truy cập

  00003721140

  Lượt trong ngày
  994
  Tổng số: 3721140