Khuyến nông Quảng Nam đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

(Thư viện Pháp luật) Toàn bộ văn bản QPPL lĩnh vực xây dựng hiện hành
Người đăng: Phan Văn Bách .Ngày đăng: 31/12/2020 21:34 .Lượt xem: 146 lượt.
Sau đây là toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng đang có hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực thi hành.

01. Luật Xây dựng năm 2014 (đang có hiệu lực).

02. Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (Sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

03. Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng (Có hiệu lực đến 31/12/2020).

04. Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

05. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

06. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

07. Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (đang có hiệu lực)..

08. Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (đang có hiệu lực).

09. Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

10. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)..

11. Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (đang có hiệu lực).

12. Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

13. Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

14. Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (đang có hiệu lực).

15. Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (đang có hiệu lực).

16. Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng (đang có hiệu lực).

17. Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng (đang có hiệu lực).

18. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có hiệu lực).

19. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (đang có hiệu lực).

20. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

21. Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (đang có hiệu lực)..

22. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)..

23. Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

24. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

25. Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

26. Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

27. Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực).

28. Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có hiệu lực).

29. Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (đang có hiệu lực).

30. Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (đang có hiệu lực).

31. Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (đang có hiệu lực).

32. Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

33. Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

34. Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực).

35. Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

36. Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

37. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

38. Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

39. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

40. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

41. Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (đang có hiệu lực).

42. Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

43. Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

44. Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

45. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (đang có hiệu lực).

46. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

47. Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (đang có hiệu lực).

48. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn (đang có hiệu lực).

49. Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch (đang có hiệu lực).

50. Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (đang có hiệu lực).

51. Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

52. Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (đang có hiệu lực).

53. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

54. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (đang có hiệu lực).

55. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (đang có hiệu lực).

56. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

57. Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực)..

58. Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực).

59. Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (đang có hiệu lực).

60. Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (đang có hiệu lực).

61. Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP (đang có hiệu lực).

(Theo thông tin từ Thư viện Pháp luật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Thư viện Pháp luật & TTKN Q.Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn công thức tự nuôi giấm ăn tại nhà
Hội chợ Xuân OCOP Quảng Nam 2021
HỘI THẢO TỔNG KẾT MÔ HÌNH CHĂN NUÔI HEO NÁI TẠI XÃ BÌNH HẢI
Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành
KỸ THUẬT CHĂN NGAN SINH SẢN
KỸ THUẬT Ủ CHUA THỨC ĂN XANH
CĐCS Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
Lợi ích từ thảm thực vật trong vườn cây ăn trái
Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam: Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II - TechFest Quang Nam 2021
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Qũy Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam: Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Nhật ký Hoàng Sa: Lao về “tọa độ nóng”
Sản xuất thành công cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Quy hoạch xuất khẩu hồ tiêu phấn đấu mức kim ngạch 1,2 tỷ USD
Nông sản Việt tìm thị trường ở châu Phi
Các bài thuốc chữa Áp huyết thấp
Sự kiện: Bí quyết sống khỏe
Tình hình và triển vọng sản lượng và xuất khẩu cao su Việt Nam
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Phát hiện gấu ngựa ở Quảng Nam
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Liên kết Website